قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

نام محصول واحد بسته بندی قیمت مصرف کننده قیمت مورد پذیرش بیمه مابه التفاوت شرایط خاص
کپسول سیرنتین100® (گاباپنتین 100) جعبه 100 عددی جعبه 30 عددي 2,200 2,200 0 متخصص
کپسول سیرنتین300® (گاباپنتین 300) جعبه 100 عددی 5,500 5,500 0 متخصص
کپسول مفنامیک اسید جعبه 36 عددي جعبه 30 عددي جعبه 120 عددي جعبه 100 عددي 750 750 0
کپسول امپرازول 20 قوطی پلاستیکی 14 عددی 1,700 1,700 0
کپسول رهافن® (استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین) جعبه 50 عددی 3,000 0 3,000
کپسول لنزوپرازول (رهازل) جعبه 30 عددی 5,000 0 5,000
کپسول کلومب 200 پیوسته رهش جعبه 50 عددی 4,800 4,800 0 متخصص
کپسول ویرالس® (آمانتادین) جعبه 100 عددی 1,000 1,000 0
قرص دوكوتري® (کوتریموکسازول160 /800 ) جعبه 30 عددی 1,200 0 1,200
قرص رهامت® (متفورمین 500 ) جعبه 30 عددی جعبه 100 عددي جعبه 120 عددي 900 900 0
قرص کتوتیفن 1 جعبه 20 عددي جعبه 100 عددي 450 450 0
قرص لوودوپاسي فورت 250 جعبه 100 عددی 4,500 4,500 0
قرص تيزانيدين 4 جعبه 30 عددي 600 0 600
جعبه 100 عددی
قرص پارکیسول® (پرامي پكسول ( 7 /0 ) جعبه 30 عددی 4,500 4,500 0
قرص پارکیسول® (پرامي پكسول (18 /0) جعبه 30 عددی 1,600 1,600 0
قرص رهامون® (سرماخوردگی شب) جعبه 30 عددی 2,400 0 2,400
جعبه 100 عددی
قرص رها کلدروز® (سرماخوردگی روز) جعبه 100 عددی 2,000 0 2,400
جعبه 30 عددی
قرص اکسیدون® 5 5 (اکسی کدون) جعبه 100 عددی 1500 0 1500
قرص اکسیدون® 15(اکسی کدون) جعبه 100 عددی 2,500 0 2,500
قرص تاینی فن ® 80 جعبه 30 عددی 1,350
قرص تاینی فن ® 125 جعبه 25 عددی 1,600
قرص تاینی فن ® 160 جعبه 20 عددی 1,700
قرص رهامت® (متفورمین 1000 ) جعبه 90 عددی 2,000 1,200 800
جعبه 30 عددی
قرص روکشدار آتنولول100 جعبه 30 عددي 600 600 0
جعبه 100 عددی
قرص روکشدار آتورواستاتین 10 جعبه 30 عددي 880 880 0
جعبه 100 عددی
قرص روکشدار آتورواستاتین 20 جعبه 30 عددي 1,350 1,350 0
جعبه100 عددی
قرص روکشدار ولديك 50 جعبه 100 عددی 700 700 0
جعبه 30 عددی
قرص روکشدار هیوسین 10 جعبه 100 عددی 4,500 تامین 4500 0
جعبه 20 عددي سایر بیمه ها 4000
قرص روکشدار رانیتیدین 150 جعبه 100 عددی 800 800 0
قرص روکشدار ایبوبروفن 400 جعبه 100 عددی 1,200 800 400
جعبه 30 عددی
قرص روکشدار دیلتیازم60 جعبه 100 عددی 1,200 1,000 200
جعبه 30عددی
قرص روکشدار آتنولول50 جعبه 100 عددی 450 450 0
جعبه 30 عددی
قرص روکشدار رهاكين 200 ®( والپروات سديم 200 ) جعبه 100 عددی 2,000 2,000 0
قرص تگاتارد 200® (كاربامازپين 200 SR ) جعبه 100 عددی 3200 3200 0
قرص تگاتارد 400® (كاربامازپين 400 SR ) جعبه 100 عددی 4800 4800 0
قرص روکشدار كولومب® (مبورین 135) جعبه 100 عددی 2,500 2,500 0
جعبه 30 عددی
قرص ولدیک ® 100 (دیکلوفناک) جعبه 100 عددی 1,500 تامین 2000 0
جعبه 30 عددی سایر بیمه ها 1500
قرص پراسوگرل 5 جعبه 30 عددی 3,000 0 3,000
قرص روکشدار رهاكين 500 ®( والپروات سديم 500 ) جعبه 30 عددی 6,000 6,000 0
قرص لوراتادین10 جعبه 100 عددی 750 750 0
جعبه 30 عددی
قرص روکشدارمتوپرولول سوکسینات 47/5 میلی گرم جعبه 100 عددی 2,000 0 2,000
جعبه 30 عددی
قرص روکشدارمتوپرولول سوکسینات 95 میلی گرم جعبه 30 عددی 2,500 0 2,500
قرص آلپرزولام0/5 جعبه 100 عددی 650 650 0
جعبه 30 عددی
قرص کوئتیاپین 100 جعبه 30 عددی 4000 4600 0
قرص کوئتیاپین 25 جعبه 30 عددی 1350 تامین 2000 سایر بیمه ها 1350 0
قرص بوپروپیون150 جعبه 100 عددی 2,800 0 2,800
جعبه 30 عددی
قرص لوسيزر جعبه 30 عددي 13,000 0 13,000
پماد پ.آ.د® (ویتامین آ+د ) 30 گرمی تک جعبه ای 32,000 0 32,000
پماد رهامین ®(پماد موضعی غضروف ساز ، مسکن و ضد التهاب) 30 گرمی تک جعبه ای 100,000 0 100,000
کرم کلوتریمازول واژینال (1%) 50 گرمی با 1 اپلیکاتور تک جعبه ای 50,000 35,000 15,000
خمیر دهانی تريادنت® (تریامسینولون ) 10 گرمی تک جعبه ای 35,000 35,000 0
پماد تریامسینولون ان ان 15 گرمی تک جعبه ای 28,000 28,000 0
کرم کلوتریمازول واژینال(2%)50گرمی با 7 اپلیکاتور تک جعبه ای 70,000 50,000 20,000
کرم دیپروکل® (کلوتریمازول + بتامتازون دي پروپيونات ) تک جعبه ای 35,000 0 35,000
کرم درموپان® (دکسپانتنول 30 گرمی) تک جعبه ای 40,000 40,000 0
کرم سرتول® 2% تک جعبه ای 110,000 0 110,000
ژل ایبوپروفن تک جعبه ای 40,000 0 40,000
پماد سوختگي الئا ( بهبود زخم بستر ، زخم هاي جراحي ، زخم پاي ديابتي و سوختگي درجه ا الي 3) تک جعبه ای #REF!
ژل آدالن® (آداپالن) تک جعبه ای 40,000 0 40,000
کرم کلیندامایسین تک جعبه ای 50,000 0 50,000
ژل ایزوتن® 0/05 درصد 30 گرمی تک جعبه ای 120,000 0 120,000
پماد کلوبتازول 15 گرمی تک جعبه ای 16,000 15,000 1,000
شربت سرماخوردگی کودکان با جعبه 30,000 تامین 30000 سایر بیمه ها 14000 0 16000
شربت پزوفان® (دکسترومتورفان - پی ) تک جعبه ای 45,000 17,000 28,000
شربت دیفن هیدرامین کامپاند با جعبه 42,000 تامین 28000 سایر بیمه ها 15000 24000 27000
شربت دکسترومتورفان با جعبه 30,000 20,000 10,000
شربت جينكوويتون®200 میلی لیتری تک جعبه ای 175,000 0 175,000
شربت تئوفيلين - جی بدون جعبه 26,000 26,000 0
شربت سالبوتامول بدون جعبه 15,000 15,000 0
شربت راسیپ تک جعبه ای 100,000 0 100,000
شربت ستادین دی سی تک جعبه ای 80,000 0 80,000
شربت ستادین جی تک جعبه ای 70,000 0 70,000
شربت ستادین دی تک جعبه ای 70,000 0 70,000
شربت پرگالوس تک جعبه ای 132,500 132,500 0
اسپری بینی دکوفن25/ 0 %® (فنیل افرین 25/ 0 % ) 15 میلی لیتر تک جعبه ای 60,000 0 60,000
اسپری بینی دکوفن5/ 0 %® (فنیل افرین 5/ 0 % ) 15 میلی لیتر تک جعبه ای 65,000 0 65,000
اسپری بینی دكوفزول® (نفازولین 05/ 0 % ) 15 میلی لیتر تک جعبه ای 40,000 0 40,000
اسپری بینی اکسی نوز® (اکسی متازولین 05/ 0 % ) 15 میلی لیتر تک جعبه ای 60,000 0 60,000
اسپری بيني دكوسالين® (سدیم كلرايد 65 / 0 % ) 20 میلی لیتر تک جعبه ای 50,000 0 50,000
اسپری بینی بکلام ® (بکلومتازون 05/ 0 %) 20 میلی لیتر تک جعبه ای 80,000 70,000 10,000
اسپری بینی فلازون ® (فلوتیکازون 05/ 0 %) 20 میلی لیتر تک جعبه ای 125,000 125,000 0
اسپری بینی كرومولين سديم(مولینوز) تک جعبه ای 60,000 70,000 0
اسپری بینی دسمورین® (دسموپرسين استات) تک جعبه ای 140,000 140,000 0
اسپری بینی سزالين ® (روغن کنجد )15 میلی لیتر تک جعبه ای 65,000 0 65,000
آمپول تريامسينولون 1 میلی لیتر جعبه 10 عددی 18,500 18,500 0
آمپول دگزا متازون 2 میلی لیتر جعبه 10 عددی 10,000 10,000 0
جعبه 100 عددی
آمپول دیفن هیدرامین (1 میلی لیتری ) جعبه 10 عددی 20,000 20,000 0
آمپول کلرفنیرامین مالئات 1 جعبه 10 عددی 8,600 8,600 0
آمپول کتروفال® (کتورولاک) جعبه 10 عددی 18,000 0 18,000
آمپول هیوسین ان-بوتیل بروماید1 جعبه 10 عددی 20,000 20,000 0
آمپول ب 12 1000 1 میلی لیتر جعبه 10 عددي 13,000 0 13,000
جعبه 100 عددی
آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر جعبه 100عددی 9,500 9,500 0
جعبه 10عددی
آمپول راويت - بی® (ب1 ،ب6 ،ب12 ) 3 جعبه 5 عددي 18,000 0 18,000
جعبه 10 عددی
آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم بر 2 میلی لیتر جعبه 10 عددی 14000 14000 0
قطره چشمی نفازولین (0/1 % ) 10 تک جعبه ای 13,000 15,000 0
قطره چشمی رابت ® (0/1 % ) 5 ( بتامتازون) تک جعبه ای 13,000 تامین 13000 سایر بیمه ها 11500 0 1500
قطره چشمی سولفاستامید (10 % ) 10 تک جعبه ای 16,000 16,000 0
قطره چشمی رافیکول® (0/5 % ) 10( کلرامفنیکل) تک جعبه ای 12,500 12,500 0
قطره چشمی تیمولین®(تيمولول) تک جعبه ای 30,000 30,000 0
قطره چشمی آیاوت® (اشك مصنوعي) تک جعبه ای 25,000 20,000 0
قطره کتروفال® (کتورولاک) تک جعبه ای 11,000 0 11,000
قطره اولو پاتادین 5 میلی گرم / 5 میلی لیتری تک جعبه ای 22,000 0 22,000
قطره لوترا تک جعبه ای 80,000 0 80,000

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی