قيمت محصولات شرکت داروسازی رها

نام محصول

واحد بسته بندی

به ازاء هر عدد (ریال)

شرایط خاص

قیمت مصرف کننده

قیمت مورد پذیرش بیمه ها

مابه التفاوت اخذ شده از مصرف کننده

کپسول سیرنتین300®

(گاباپنتین 300)

جعبه 100 عددی

5,000

5,000

0

تجویز توسط متخصص

کپسول مفنامیک اسید

جعبه 100 عددی

750

750

0

_

کپسول امپرازول 20

قوطی پلاستیکی 14 عددی

1,700

1,700

0

_

کپسول رهافن®

(استامینوفن/ایبوپروفن/کافئین)

جعبه 50 عددی

1,800

0

1,800

_

کپسول رهازول

(لنسوپرازول)

جعبه 30 عددی

4,600

0

4,600

_

کپسول کلومب 200

پیوسته رهش

جعبه 50 عددی

4,800

4,800

0

_

کپسول رهافول®

(فولیک اسید+فروسولفات )

جعبه 30 عددی

3,225

0

3,225

با ارزش افزوده

کپسول ویرالس®

(آمانتادین)

جعبه 100 عددی

1,000

1,000

0

_

قرص دوكوتري®

(کوتریموکسازول160 /800 )

جعبه 30 عددی

1,200

1000

200

_

قرص فولیک اسید

1ميلي گرمي

جعبه 100 عددی

290

290

0

_

قرص فولیک اسید

1 ميلي گرمي

جعبه 200 عددی

290

290

0

 

قرص رهامت®

(متفورمین 500 )

جعبه 100 عددی

900

900

0

_

قرص رهامت®

(متفورمین 500 )

جعبه 120 عددی

900

900

0

_

قرص کتوتیفن 1

جعبه 100 عددی

450

450

0

_

قرص لوودوپاسي فورت 250

جعبه 100 عددی

4,500

4,500

0

_

قرص تيزانيدين 4

جعبه 100 عددی

6 00

0

6 00

_

قرص پارکیسول®

(پرامي پكسول ( 7 /0 )

جعبه 30 عددی

4,500

4,500

0

تجویز توسط متخصص

قرص آملوديپين 5

جعبه 30 عددی

450

450

0

_

قرص پارکیسول®

(پرامي پكسول (18 /0)

جعبه 30 عددی

1,600

1,600

0

تجویز توسط متخصص

قرص رهامون®

(سرماخوردگی شب)

جعبه 100 عددی

900

5 5 0

35 0

_

قرص رها کلدروز®

(سرماخوردگی روز)

جعبه 100 عددی

75 0

5 5 0

2 00

_

قرص اکسیدون® 5

(اکسی کدون)

جعبه 100 عددی

1,350

0

1,350

_

قرص اکسیدون® 15
(اکسی کدون)

جعبه 100 عددی

2 ,000

0

2 ,000

_

قرص رهامت®

(متفورمین 1000 )

جعبه 90 عددی

1,5 00

1,200

3 00

_

قرص روکشدار آتنولول100

جعبه 100 عددی

600

600

0

_

قرص روکشدار آتورواستاتین 10

جعبه 100 عددی

880

880

0

_

قرص روکشدار آتورواستاتین 20

جعبه100 عددی

1,350

1,350

0

_

قرص روکشدار ولدیک

50 (دیکلوفناک سدیم)

جعبه 100 عددی

600

600

0

_

قرص روکشدار هیوسین 10

جعبه 100 عددی

4,000

4,000

0

_

قرص روکشدار رانیتیدین 150

جعبه 100 عددی

800

800

 0

_

قرص روکشدار ایبوبروفن 400

جعبه 100 عددی

800

800

0

_

قرص روکشدار دیلتیازم60

جعبه 100 عددی

1,000

1,000

0

_

قرص روکشدار كولومب®

(مبورین 135)

جعبه 100 عددی

2,500

2,500

0

_

قرص روکشدار كلسي پروز-د®

(کربنات كلسيم+ویتامین د)

جعبه 90 عددی

1100

560

540

با ارزش افزوده

قرص روکشدار آتنولول50

جعبه 100 عددی

450

450

0

_

قرص روکشدار رهاكين 200 ®

( والپروات سديم 200 )

جعبه 100 عددی

2,000

1,500

500

_

قرص تگاتارد 200®

(كاربامازپين 200 SR )

جعبه 100 عددی

2,500

2,500

0

_

قرص تگاتارد 400®

(كاربامازپين 400 SR )

جعبه 100 عددی

4000

4,000

0

_

قرص ولدیک ® 100

(دیکلوفناک سدیم)

جعبه 100 عددی

1,500

1,500

0

_

قرص سنتوم®  60

جعبه 60 عددی

4,300

0

4,300

با ارزش افزوده

قرص سنتوم®  120

جعبه 120 عددی

3,978

0

3,978

با ارزش افزوده

قرص کلسی فان®

(کلیسم/منیزیم/زینک/دی)

جعبه 90 عددی

3,225

0

3,225

با ارزش افزوده

قرص سورل 5

(پراسوگرل 5)

جعبه 30 عددی

3,000

0

3,000

_

قرص سورل 10

(پراسوگرل 10)

جعبه 30 عددی

3,700

0

3,700

_

قرص روکشدار رهاكين 500 ®

( والپروات سديم 500 )

جعبه 30 عددی

6,000

3,500

2,500

_

قرص لوراتادین10

  1. (ODT)

جعبه 100 عددی

750

750

0

_

قرص روکشدار

متوپرولول سوکسینات

47/5 میلی گرم

جعبه 100 عددی

2,000

2,000

0

_

قرص روکشدار

متوپرولول سوکسینات

95 میلی گرم

جعبه 100 عددی

2,500

2,500

0

_

قرص آلپرازولام0/5

جعبه 100 عددی

600

600

0

_

قرص کوئتیاپین 25

جعبه 30 عددی

1,350

1,350

0

 

قرص کوئتیاپین 100

جعبه 30 عددی

3400

3400

0

_

قرص بوپروپیون150

جعبه 100 عددی

2,800

0

2,800

_

قرص ال آرژنین 1000

جعبه 50 عددی

5,375

0

5,375

با ارزش افزوده

قرص ویتامین ب12

جعبه 250 عددی

2,150

0

2,150

با ارزش افزوده

قرص بیوتین 5mg

جعبه 100 عددی

3,763

0

3,763

با ارزش افزوده

قرص ال لیزین 500mg

جعبه 60 عدد ی

4,300

0

4,300

با ارزش افزوده

پماد پ.آ.د®

(ویتامین آ+د ) 30 گرمی

تک جعبه ای

32,000

0

32,000

بیمه ایران

کامل پرداخت میکند

پماد رهامین®

(پماد موضعی غضروف ساز ،

مسکن و ضد التهاب)

30 گرمی

تک جعبه ای

85,000

 

85,000

بیمه ایران

کامل پرداخت میکند

کرم کلوتریمازول واژینال (1%)

50 گرمی با 1 اپلیکاتور

تک جعبه ای

35,000

35,000

0

_

خمیر دهانی تريادنت®

(تریامسینولون ) 10 گرمی

تک جعبه ای

35,000

35,000

0

_

پماد تریامسینولون ان ان

15 گرمی

تک جعبه ای

25,000

25,000

0

_

کرم کلوتریمازول واژینال(2%)

50گرمی با 7 اپلیکاتور

تک جعبه ای

50,00

50,000

0

_

کرم دیپروکل®

(کلوتریمازول +

بتامتازون دي پروپيونات )

تک جعبه ای

35,000

0

35,00

_

کرم درموپان® 5 درصد

(دکسپانتنول 5 درصد 30 گرمی)

تک جعبه ای

40,000

20,000

20,000

_

کرم سرتول® 2 درصد

(سرتاکونازول)30 گرمی

تک جعبه ای

75,000

0

75,000

_

ژل ایبوپروفن 5 درصد

30 گرمی

تک جعبه ای

40,000

0

40,000

_

پماد سوختگي الئا

( بهبود زخم بستر ،

زخم هاي جراحي ،

زخم پاي ديابتي و

سوختگي درجه ا الي
3)


تک جعبه ای

121,000

0

121,000

_

ژل آدالن®

(آداپالن) 30 گرمی

تک جعبه ای

40,000

0

40,000

_

کرم کلیندامایسین

2 درصد 50 گرمی

تک جعبه ای

50,000

0

50,000

بیمه نیروهای مسلح

کامل پرداخت میکند

ژل ایزوتن®

0/05 درصد

(ایزوترتینوئین)30 گرمی

تک جعبه ای

120,000

0

120,000

_

پماد کلوبتازول 5 درصد

30 گرمی

تک جعبه ای

18,000

15,000

3,000

_

شربت سرماخوردگی کودکان

شیشه

14,000

     

شربت سرماخوردگی کودکان

با جعبه

30,000

14,000

16,000

_

شربت پزوفان®

(دکسترومتورفان - پی )

تک جعبه ای

45,000

17,000

28,000

_

شربت دیفن هیدرامین کامپاند

شیشه

15,000

15,000

0

_

شربت دیفن هیدرامین کامپاند

تک جعبه ای

42,000

 15,000  27,000  

شربت دکسترومتورفان

بدون جعبه

16,000

16,000

0

_

شربت جينكوويتون®

120 میلی لیتری

تک جعبه ای

110,000

0

110,000

_

شربت جينكوويتون®

200 میلی لیتری

تک جعبه ای

155,000

0

155,000

_

شربت تئوفيلين - جی

120 میلی لیتری

بدون جعبه

26,000

26,000

0

_

شربت سالبوتامول

120 میلی لیتری

بدون جعبه

15,000

15,000

0

_

شربت راسیپ

200 میلی لیتری

تک جعبه ای

100,000

0

100,000

_

شربت کلسی فان

(کلیسم/منیزیم/زینک/دی)

200 میلی لیتری

تک جعبه ای

118,250

0

118,250

با ارزش افزوده

شربت ستادین دی سی

200 میلی لیتری

تک جعبه ای

80,000

0

80,000

_

شربت ستادین جی

200 میلی لیتری

تک جعبه ای

70,000

0

70,000

_

شربت ستادین دی

  200 میلی لیتری

تک جعبه ای

70,000

0

70,000

_

اسپری بینی دکوفن25/ 0 %®

(فنیل افرین 25/ 0 % )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

60,000

0

60,000

_

اسپری بینی دکوفن5/ 0 %®

(فنیل افرین 5/ 0 % )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

65,000

0

65,000

_

اسپری بینی دكوفزول®

(نفازولین 05/ 0 % )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

40,000

0

40,000

_

اسپری بینی اکسی نوز®

(اکسی متازولین 05/ 0 % )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

60,000

0

60,000

_

اسپری بيني دكوسالين®

(سدیم كلرايد 65 / 0 % )

20 میلی لیتر

تک جعبه ای

50 ,000

0

50 ,000

_

اسپری بینی بکلام ®

(بکلومتازون 05/ 0 %)

20 میلی لیتر

تک جعبه ای

70,000

70,000

0

_

اسپری بینی فلازون ®

(فلوتیکازون 05/ 0 %)

20 میلی لیتر

تک جعبه ای

125,000

120,000

5,000

تجویز توسط متخصص

اسپری بینی نوزالين ®

(روغن کنجد )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

35,000

0

35,000

_

اسپری بینی سزالين ®

(روغن کنجد )

15 میلی لیتر

تک جعبه ای

65,000

0

65,000

_

اسپری بینی مولینوز2%

(كرومولين سديم)

تک جعبه ای

60,000

60,000

0

_

اسپری بینی دسمورین®

(دسموپرسين استات)

تک جعبه ای

140,000

140,000

0

تجویز توسط متخصص

آمپول ب12 

1000میکرو گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

8,000

0

8,000

_

آمپول ب12 

1000میکرو گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 100 عددی

8,000

0

8,000

 

آمپول راويت - بی®

(ب1 ،ب6 ،ب12 )

جعبه 10 عددی

18,000

0

18,000

_

آمپول تريامسينولون

40 میلی گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

18,500

18,500

0

_

آمپول دگزا متازون

8 میلی گرم در 2 میلی لیتر

جعبه 100 عددی

10 ,000

10 ,000

0

_

آمپول دگزا متازون

8 میلی گرم در 2 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

10 ,000

10 ,000

0  

آمپول دیفن هیدرامین

50 میلی گرم در 1میلی لیتر

جعبه 10 عددی

20,000

20,000

0

_

آمپول کلرفنیرامین مالئات 1

10 میلی گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

8,000

8,000

0

_

آمپول کتروفال®

(کتورولاک)

30 میلی گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

1 5,000

1 5,000

0

_

آمپول بتامتازون

4 میلی گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 10عددی

9,500

9,500

0

 

آمپول بتامتازون

4 میلی گرم در 1 میلی لیتر

جعبه 100عددی

9,500

9,500

0

_

آمپول رانیتیدین

50 میلی گرم در2 میلی لیتر

جعبه 10 عددی

1 4,000

1 4,000

0

_

قطره چشمی نفازولین (0/1 % ) 10

تک جعبه ای

1 3,000

1 3,000

0

_

قطره چشمی رابت ®(0/1 % ) 5

( بتامتازون)

تک جعبه ای

1 1 ,500

1 1 ,500

0

_

قطره چشمی سولفاستامید

(10 % ) 10

تک جعبه ای

1 6,000

1 3,000

3,000

_

قطره چشمی رافیکول®

(0/5 % )

10( کلرامفنیکل)

تک جعبه ای

1 2,500

1 2,500

0

_

قطره چشمی تیمولین®

(تيمولول)

تک جعبه ای

30,000

30,000

0

_

قطره چشمی آیاوت®

(اشك مصنوعي)

تک جعبه ای

1 2,000

1 4,000

0

_

قطره کتروفال®

(کتورولاک)

تک جعبه ای

1 1 ,000

0

1 1 ,000

_

قطره چشمی آلروپات®

(اولوپاتادین)

تک جعبه ای

22 ,000

0

22 ,000

_

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی