لیست داروهای آلرژی، آسم و تنفسی شرکت داروسازی رها

گروه درمانی دسته دارویی شکل دارویی نام ژنریک نام تجاری دوز دارو
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی کورتیکواستروئید ها اسپری های بینی beclomethasone beklam 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی naphazoline decofzol 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی phenylephrine decophen 0.5%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی phenylephrine decophen 0.25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مرطوب کننده مخاط اسپری های بینی sodium chloride decosalin 0.65%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد التهاب استروئیدی اسپری های بینی fluticasone felazon 50mcg/dose
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد حساسیت اسپری های بینی cromolyn sodium molinose 2%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سمپاتومیمتیک اسپری های بینی oxymetazoline oxynose 0.05%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی lotion including purified sesame oil sesaline 25%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی نرم کننده مخاط اسپری های بینی lotion including purified sesame oil sesaline 100%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین اسپری های بینی olopatadine aleropat 0.6%
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت salbutamol 2mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی گشاد کننده برونش شربت theophyline/guaifenesin 50mg, 30 mg / 5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضد سرفه شربت dextrometorphane 15mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین شربت diphenhydramine/ ammonium chloride 12.5mg, 125mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی مسکن و ضد التهاب شربت pediatric grippe Chlorpheniramine maleate 0.67mg, Pseudoephedrine Hcl 10mg /5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی ضدسرفه و ضد احتقان شربت dextromethorphan pseudoephedrine pseuphan 15mg,30mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen diphenhydramine phenylephrine cetadin- d 160mg, 12.5mg, 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen guaifensine phenylephrine cetadin- g 125mg, 50mg, 2.5mg/5ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی سردرد ، ضد تب ، ضد سرفه شربت acetaminophen chlorpheniamine dextrometorphan phenylephrine cetadin- dc 160mg,1mg, 5mg, 2.5mg /5 ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی قرص acetaminophen phenylephrine raha cold day 500mg,5mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین آمپول diphenhydramine 50mg/ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین آمپول chlorpheniramine 10mg/ml
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامین قرص loratadin odt 10 mg
داروهای موثر بر دستگاه تنفسی ، آسم و آلرژی آنتی هیستامسن قرص ketotifen 1mg

اطلاعات تماس

دفتر مرکزی: اصفهان – کیلومتر 7 جاده شیراز– شهرک صنعتی صفه – واحد 11 - صندوق پستی: 567- 81745

031-36540859 - 031-36540659


دفتر فروش تهران: میدان صادقیه - ابتدای اشرفی اصفهانی بعد از جلال آل احمد - کوی بهاران ساختمان بهاره واحد 8

021-44258924-6

 

موقعیت جغرافیایی